Privacy

Uw privacy is belangrijk en als het gaat om zeer persoonlijke en medische informatie is het nog belangrijker. Lingzhi praktijk voor acupunctuur Rotterdam neemt uw privacy zeer serieus.

 • Indien u vragen heeft, of wenst dat er extra zorgvuldig met uw gegevens omgegaan wordt, kunt u dat laten weten.
 • Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij u daarvoor toestemming gegeven heeft. (behoudens wettelijke uitzonderingen, zie hieronder)
 • U kunt op het intakeformulier zelf aangeven of wij uw huisarts op de hoogte mogen stellen van de acupunctuurbehandelingen

Privacy policy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de behandelend therapeut een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die de behandelend therapeut, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens;
 • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

In onze praktijk hebben alleen geautoriseerde personen toegang tot de persoonsgegevens.

Uw behandelend therapeut heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld wanneer de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik bij waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat de behandelend therapeut of zijn administrateur een factuur kan opstellen.

 

Als de behandelend therapeut om een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal deze u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw klantnummer en/of uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • Consult: Chinese kruidengeneeskunde 24101/ Consult Shiatsu 24102/ Consult Acupunctuur 24104/ Consult Tuina 24105.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Ken uw wettelijke rechten

De relatie tussen u en uw hulpverlener is wettelijk geregeld. In onder meer de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn de rechten en plichten van patiënten en hulpverleners vastgelegd. Het medisch beroepsgeheim is niet absoluut. Het kan volgens de wet doorbroken worden:

 • Met uw toestemming
 • Indien u jonger bent dan 16 jaar, kan zonder uw toestemming informatie verstrekt worden aan uw wettelijk vertegenwoordigers, tenzij de hulpverlener door het uitwisselen van informatie met hen niet geacht kan worden de zorg van een goed hulpverlener in acht te nemen.
 • Op wettelijk voorschrift, bijvoorbeeld in het kader van de Wet bestrijding infectieziekten of de Wet op de lijkbezorging.
 • Bij een zwaarwegend belang, d.w.z. als het bewaren van het geheim voor u of de ander ernstig nadeel of gevaar oplevert. Er moet sprake zijn van een noodsituatie, zoals kindermishandeling.
 • Voor wetenschappelijk onderzoek. Dit mag alleen onder strikte voorwaarden en in beginsel alleen met uw toestemming.
 • Door de rechter. Deze kan bepalen dat het medisch geheim moet worden doorbroken.
 • In contact met andere zorgverleners. Indien noodzakelijk kan informatie worden uitgewisseld met andere behandelaars. U kunt hiertegen bezwaar maken!

Meer lezen over uw rechten en plichten als patiënt kunt u op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens en op de website clientenrechten.nl.

Reacties zijn gesloten.