Privacy

Uw privacy is belangrijk en als het gaat om zeer persoonlijke en medische informatie is het nog belangrijker. Wushen praktijk voor acupunctuur Rotterdam neemt uw privacy zeer serieus.

  • Indien u vragen heeft, of wenst dat er extra zorgvuldig met uw gegevens omgegaan wordt, kunt u dat laten weten.
  • Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij u daarvoor toestemming gegeven heeft. (behoudens wettelijke uitzonderingen, zie hieronder)
  • U kunt op het intakeformulier zelf aangeven of wij uw huisarts op de hoogte mogen stellen van de acupunctuurbehandelingen

Ken uw wettelijke rechten

De relatie tussen u en uw hulpverlener is wettelijk geregeld. In onder meer de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn de rechten en plichten van patiënten en hulpverleners vastgelegd. Het medisch beroepsgeheim is niet absoluut. Het kan volgens de wet doorbroken worden:

  • Met uw toestemming
  • Indien u jonger bent dan 16 jaar, kan zonder uw toestemming informatie verstrekt worden aan uw wettelijk vertegenwoordigers, tenzij de hulpverlener door het uitwisselen van informatie met hen niet geacht kan worden de zorg van een goed hulpverlener in acht te nemen.
  • Op wettelijk voorschrift, bijvoorbeeld in het kader van de Wet bestrijding infectieziekten of de Wet op de lijkbezorging.
  • Bij een zwaarwegend belang, d.w.z. als het bewaren van het geheim voor u of de ander ernstig nadeel of gevaar oplevert. Er moet sprake zijn van een noodsituatie, zoals kindermishandeling.
  • Voor wetenschappelijk onderzoek. Dit mag alleen onder strikte voorwaarden en in beginsel alleen met uw toestemming.
  • Door de rechter. Deze kan bepalen dat het medisch geheim moet worden doorbroken.
  • In contact met andere zorgverleners. Indien noodzakelijk kan informatie worden uitgewisseld met andere behandelaars. U kunt hiertegen bezwaar maken!

Meer lezen over uw rechten en plichten als patiënt kunt u op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens en op de website clientenrechten.nl.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.